A Xunta pon en dúbida a expansión residencial e industrial proposto por PSOE e Anova no PXOM de Bergondo

O goberno local de Bergondo do PSOE e Anova

A Xunta pon en dúbida a expansión residencial e industrial que suscita o Concello, gobernado por PSOE e Anova, e ordena revisar as previsións, especialmente as de solo de núcleo rural, no documento de alcance do borrador do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Bergondo que emitiu.

O borrador do PXOM de Bergondo delimita 301 hectáreas de solo urbano (238 de consolidado e 58 de non consolidado); 416 de solo de núcleo rural; 19,6 de solo urbanizable e 2.484 de solo rústico. O Instituto de Estudos do Territorio advirte no seu informe de que “os obxectivos do plan xeral son adecuados para unha boa consideración da paisaxe” pero advirte de que “a ordenación non é congruente con estes obxectivos principalmente en canto á delimitación dos núcleos rurais e urbanos”.

Este organismo autonómico e a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo insta ao Concello bergondés a revisar a delimitación dos núcleos rurais e advirten de que detectaron varias anomalías, entre elas, a extensión dos núcleos rurales “sobre terreos agrarios ou naturais” ou “a clasificación como urbanos terreos que responden ás características de núcleo rural ou que non contan coa rede de servizos precisas”.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio insta ao Concello a preservar de edificacións as bolsas de solo agrario entre os núcleos e a valorar excluír das delimitacións as parcelas vacantes e as edificacións sen relación directa co núcleo orixinario.

A Xunta insta ao Concello a realizar previamente un estudo da demanda local  de solo industrial que xustifique a expansión que recolle no borrador do PXOM

As previsións de crecemento industrial que recolle o plan xeral de Bergondo tamén espertan os receos da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. O PXOM recolle tres áreas de solo industrial consolidado: o polígono de Bergondo (110 hectáreas) e dúas pequenas áreas próximas a Obra de Paño (de 1,2 e 2,4 hectáreas cada unha) que xa están ocupadas por naves e instalacións. O documento urbanístico delimita ademais tres ámbitos de chan urbanizable industrial de 1,8 hectáreas, 2,8 e 5,9 para completar a estrutura do parque empresarial de Bergondo.

O documento de alcance ao PXOM de Bergondo recolle tamén varias recomendacións en materia ambiental e paisaxística. Os organismos autonómicos instan ao Concello a evitar novas construcións nunha bolsa de solo vacante ao norte do Pedrido, dentro do área de protección costeira. Ordenan tamén evitar os desenvolvementos urbanísticos “difusos ou incoherentes co modelo do Plan de Ordenación do Litoral en Moruxo e Montecelo, así como a “minimizar a ocupación de chan e os crecementos en dirección á costa”.

A Xunta insta tamén a valorar a incorporación dun hábitat prioritario de Miodelo aos ámbitos de especial valor natural e a realizar un estudo sobre a “capacidade de carga” para delimitar as zonas de aparcamento na contorna das praias.

O documento de alcance ao plan xeral de Bergondo recolle tamén recomendacións en materia de protección do patrimonio cultural. A Xunta insta ao Concello a “prestar especial atención aos exemplos de arquitectura da primeira metade do século XX”, a “protexer as configuracións orixinais dos núcleos” e a realizar certos cambios na ordenación prevista na contorna da Casa do Cortés para evitar os apantallamientos que oculten a edificación cara á estrada Nacional VI, na urbanización que pretende incluír o goberno municipal