Sada adxudica a mellora do Barrio de Fontán por 96.539,65 euros

Vista parcial de Fontán

O barrio mariñeiro de Fontán concentrará nos próximos meses tres actuacións que mellorarán a súa accesibilidade e infraestruturas. O Goberno Local aprobou esta mañá a adxudicación do proxecto de acondicionamento de pavimentos e instalacións das rúas de Fontán, ademais a empresa adxudicataria confirmou á Concellería de Obras e Servizos que nos próximos días comezarán as obras de mellora de accesibilidade a Fontán e a reparación da escaleira do Porto. Finalmente a licitación o itinerario peonil e ciclista na estrada autonómicas AC-163, en Fontán, entrá na súa última fase.

O obxecto do Proxecto consiste en renovar e substituír o pavimento de formigón por un pavimento de adoquín en varias rúas do barrio mariñeiro de Fontán e as a renovacións das instalacións desde o seu inicio no cruzamento coa estrada AC-163 de Sada a Mera até a intersección coa Rúa dás Flores.

Decídese colocar este pavimento de adoquín para homoxeneizar o centro histórico de Fontán. Ao mesmo tempo, na Rúa dás Flores e a praza contigua procederase ao levantado do pavimento de adoquín actual en mal estado (afundido en zonas) para a súa posterior recolocación.

A actuación inclúe ademais á mellora das infraestruturas municipais na Rúa Antonio Sanjurjo Badía e ao acondicionamento de rasantes e aliñacións, incluso nivelación e saneo.

Abastecemento: En canto ao abastecemento de auga potable realizarase o entroncamento coa tubaxe de auga existente desde o cruzamento coa Rúa dá Fonte até a Rúa dás Flores, dotando a canalización de dúas válvulas de comporta manual cos seus correspondentes rexistros de fundición dúctil.

Rede de fecais: Realízase unha canalizacion formada por colector enterrado desde o último prozo de rexistro situado na Rúa dá Fonte até o pozo de rexistro situado na Rúa do Encascadouro.

Rede de pluviais: Realízase unha nova rede de pluviais no tramo que vai desde o cruzamento da Rúa dá Fonte até o cruzamento coa Rúa dás Flores. Deséñase un colector enterrado de tubo, dous pozos de rexistro e cinco sumidoiros con tapa articulada de rejilla de fundición para a correcta recollida das augas pluviais e a súa conexión coa rede existente. Tamén se instalará unha canaleta formada por rejilla de fundición dúctil, situada antes de chegar ao cruzamento da Rúa dás Flores.

Para o soterramento da auga procedente das bajantes realizaranse acometidas de pluviais desde o pé da bajante de canlóns de todos os edificios que actualmente descargan no pavimento existente. Inclúense as arquetas a pé de bajante con tapas de fundición.

Iluminación pública: A canalización para iluminación pública realízase para soterrar a liña aérea actual que abarca tres luminarias instaladas nas fachadas da marxe dereita da Rúa Antonio Sanjurjo Badía.

Sinalización e mobiliario urbano: Instalaranse sinais verticais retrorreflectantes e mobiliario urbano instalaranse bancos con respaldo e asento de madeira, papeleiras de madeira con cesto de aceiro inoxidable e seis xardineiras cadradas e plantacion de naranjo (Citrus  sinensis)

Mellora na accesibilidade a Fontán e reparación escaleira da avenida Porto

A escaleira  do Porto ao barrio de Fontán utilizase como acceso á zona de esparexemento e tamén, como vía de comunicación que dá servizo entre o núcleo de Fontán coa zona portuaria e o paseo marítimo. Os usuarios habituais desta vía son os veciños de Fontán, moitos de idade avanzada, coas consecuentes limitacións de mobilidade. Por todo iso requírese mellorar as condicións de acceso do trazado para facilitar a comunicación a todos os veciños e usuarios da zona. Isto obriga a revisar todo o trazado substituíndo a escaleira existente, modificando alturas dos banzos, eliminando os desniveis na traza, redirixindo as augas pluviais cara a novos sumidoiros.

Outro tipo de usuarios son os turistas que se achegan a visitar Sada e descobren as vistas que se poden ver desde a contorna, tanto de día como de noite; feito que debe ser utilizado como reclamo polo sector da hostalaría para mellorar a actividade económica.

A actuación prevé a realización da cimentación da escaleira de madeira coa formación de zapata de formigón armado así como a realización de arquetas de formigón en masa para rexistro da rede de iluminación.

Posteriormente desmontarase  e retirarase a actual estrutura de madeira que conforma a escaleira na zona alta do acceso a Fontán e instalarase unha nova estrutura e pavimento de madeira de piñeiro tratado en autoclave con tornillería en inox. O conxunto está composto por alicerces, vigas, zancas, para soster os banzos e mesetas así como varanda de madeira de piñeiro tratada composta por postes, balaustres e pasamanos ancorada á estrutura con parafusos de aceiro inoxidable.

En canto á xardinería da zona procederase á roza da vexetación existente, rastrillado da superficie do terreo e sementa ou plantación de especies tapizantes.

Como novidade proxéctase a substitución da iluminación existente por unha nova de baixo consumo enerxético colocada nas escaleiras e baixo os pasamanos da varanda que prioriza o efecto lumínico das escaleiras e evita a contaminación lumínica e ao mesmo tempo supón unha redución no gasto enerxético.

Finalmente a actuación prevé a posta a cota de 3 unidades de tapas dos pozos de rexistro da rede de saneamento municipal.

Itinerarios peonil e ciclista na estrada autonómica AC-163, en Fontán.

Un total de 18 empresas presentaron as súas ofertas para executar o itinerario peonil e ciclistas na estradas autonómica AC-163, en Fontán. Esta actuación tamén contempla o itineraio na AC-182, entre Mandín e As Torres, ao seu paso polos municipios de Sada e Oleiros.

Esta actuación da Consellería de Infraestruturas ten un prazo de execución dos traballos de 4 meses, a contar desde a súa adxudicación.

No tocante ao barrio de  Fontán, na estrada AC-163, que comunica Sada e Mera, construirase un itinerario peonil, desde o punto en que finaliza a actual beirarrúa deste núcleo e a intersección coa estrada provincial DP-7506.