A Xunta resolve non someter a avaliación ambiental a modificación das Normas Subsidiarias de Cesuras

Pablo González Cacheiro (PP) é o alcalde de Oza-Cesuras

A Consellería de Medio Ambiente resolveu non someter ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica a modificación do Planeamento que tramita o Concello de Oza-Cesuras nos núcleos rurales de Vales e A Castellana. Os núcleos pertencen ao extinto municipio de Cesuras, que se rexe aínda polas normas subsidiarias de 1997, e o Concello fusionado impulsa o cambio antes de redactar o plan xeral, que sacou a contratación en setembro de 2017.

O goberno local do PP defende “a necesidade de adaptar parte dos núcleos da parroquia de Borrifáns á realidade existente e a lexislación vixente” e apela a “a tolerancia que existía naquel momento para permitir a execución de vivendas en chan rústico”.

A Xunta pon aínda así unha serie de condicións para autorizar o cambio, co que o Concello pretende incrementar os núcleos en 1,5 hectáreas para incorporar vivendas que quedaron excluídas das normas vigentes e regularizar outras construídas en solo non urbanizable. En concreto, incrementa o núcleo da Castellana en cinco parcelas edificadas e en cinco vacantes edificables e o de Piñeiro engade unha parcela edificada.

A Xunta considera que se trata dunha modificación de baixo impacto, pero pon reparos á delimitación proposta. A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio cuestiona a inclusión como asentamiento polinuclear de Piñeiro de Vales que, di, non parece corresponderse coa súa morfología nin cos criterios de proximidade de edificaciones. Incide ademais en que esta delimitación “provoca unha fusión impropia dos núcleos da Castellana e Piñeiro de Vales”. O organismo advirte tamén de que a ordenanza proposta permitiría como parcela mínima en determinados supostos os 300 metros cadrados, “co que non se alcanzaría o grado de consolidación mínima esixible”. A Xunta pon como condicións ao seu visto bo a revisión da delimitación para evitar a inclusión de parcelas desvinculadas dos asentamentos.

Chama a atención a modificación das Normas subsidiarias proposta mentres se está a redactar o PXOM para legalizar algunhas vivendas destes dous núcleos de Cesuras.