O PP tamén votará contra a conta xeral do 2019 do goberno Barral

O PP ante o seu local

Se a pasada semana o BNG anunciaba o seu voto en contra á conta xeral de 2019, ao anuncio dos nacionalistas seguiu o do PP, que secundará a posición do grupo frontista. A portavoz do Partido Popular no concello de Betanzos, Cecilia Vázquez, asegura que, como xa anunciou no pasado mes de agosto, votará en contra da aprobación da conta xeral do exercicio correspondente ao ano 2019. O grupo popular xustifica o rexeitamento ás contas do Goberno local, segundo do informe da Intervención municipal, documento no cal se recolle o caos financeiro, organizativo e a política de discrecionalidad á hora de conceder subvencións do equipo de goberno.

Para a concelleira popular, a alcaldesa ten que explicar algunhas das irregularidades sinaladas no citado informe. Así, por exemplo, o documento destaca no seu punto 1 “ Nalgún dous informes de reparo elaborados ao Longo do exercicio 2019 …… se incurreu en gastos que non considerábanse competencia directa do Concello, Senón que eran gastos que debían ser atendidos por outras entidades que eran as beneficiarias directas do gasto. En certo modo, estabamos ante subvención encubertas”.

Para Vázquez, o informe propón unha serie de recomendacións que o Concello debería adoptar, se é que realmente quere ser unha administración transparente a ollos de toda a veciñanza. Así, a Intervención municipal indica a necesidade de “Establecer un plan de control financeiro, e dotar á Intervención de medios axeitados, elaborar un plan estratéxico de subvencións concreto”. Tamén que as subvencións nominativas teñan un carácter de excepcionalidade fronte ás convocatorias de libre concorrencia, entre outras recomendacións.

En canto ao seguimento de contas, o informe de Intervención destaca “Non exercicio 2019 aprobase un recoñecemento extraxudicial de facturas…. Por un importe de 463.839.40 euros. Ao 31 de decembro de 2019 ou saldo desas conta ascendeu a 980.845.64 euros. Este notable incremento comentouse no informe de liquidación de 2019 e é a causa básica da desviación do obxectivo de estabilidade orzamentaria para o exercicio fixado no plan económico financeiro actualmente en vigor…”. Para evitar que se siga producindo leste quebranto das contas proponse “ Non autorizar ningunha gasto sen efectuar á correspondente retención de crédito”

Outra das cuestións que a xuízo de Cecilia Vázquez, debería de ser explicado e documentado con total claridade pola alcaldesa, é o punto no que a Intervención di que, xa no 2019 informou desfavorablemente sobre a aprobación de gratificacións, horas extraordinarias e complementos de produtividade. Para Vázquez “a xestión do Goberno local queda retratada e subliñada no seu comportamento irregular cando se lle recomenda. O cumprimento da normativa que resulta de aplicación en materia de xestión persoal. “ En definitiva, tampouco se cumpre a lei nesta cuestión” comentou Cecilia Vázquez.

Gratificacións en cuestión

En resumo, o Concello, como así o indica a propia Intervención municipal, outorga subvencións dunha maneira discrecional sen que conste xustificación obxectiva da súa concesión, os caixóns do Concello teñen case un millón de euros en facturas pendentes de pago. Autorízanse gastos sen saber se hai diñeiro para pagar, as gratificacións, horas extras e complementos de produtividade correspondentes durante o 2019 están cuestionados pola Intervención, son como mínimo irregulares.

Por se isto non fose suficiente, paga gastos que non son da súa competencia a empresas que prestan servizos ao Concello, o que pode ser considerado como unha subvención encuberta e en consecuencia unha moi grave irregularidade. Non é tampouco un tema menor o que, o concello gastouse en atencións protocolarias e representativas 135.776, 88 euros.

Á vista dos feitos relatados no informe de Intervención, Cecilia Vázquez, manifesta que “parece que o irregular, o caneo á Lei, a opacidade da xestión ante os cidadáns son a vella normalidade dos gobernos locais encabezados polo PSOE brigantino”. “Nunca tanto unha nova normalidade gobernamental pareceuse tanto á vella normalidade do socialismo local”.