O goberno local anuncia unha baixada de impostos para afrontar a covid-19

O goberno local anunciou onte que modificará os impostos municipais coa fin de “contribuír, na medida do posible, a paliar a situación dos autónomos e das pequenas empresas e de familias que tamén se viron afectadas por esta crise sanitaria e económica como consecuencia do COVID-19”. Segundo explica o executivo municipal nun comunicado, “esta modificación de impostos municipais recolle todos aqueles en os que legalmente o Concello pode realizar cambios e que se sumarán ás axudas directas que recibirán tanto os autónomos e pequenas empresas que cesaron a súa actividade durante o estado de alarma ou cuxa facturación se reduciu de forma considerable pola situación do mesmo”.

As alcaldesa, María Barral, explicou que esta modificación, exposta ao resto de formacións políticas co fin de buscar o maior consenso posible, deberá ser aprobada en Pleno xunto ás medidas extraordinarias que o Concello aplicará para axudar aos distintos colectivos profesionais. O executivo socialista contempla aprazar ou fraccionar os pagos de IBI (contribución), IAE, IVTM (rodaxe), ICIO (obras) e IIVTNU (plusvalías),

Ademais, anuncia que establecerá a bonificación total durante o que queda de ano aos emprendedores e autónomos que queiran iniciar unha actividade, como se recolle na taxa por servizos urbanísticos por outorgamento de licenzas de apertura de establecementos. Tamén se bonificará totalmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa por outorgamento de licenzas urbanísticas a emprendedores e autónomos que queiran iniciar unha actividade ou mellorar as súas instalacións.

No ámbito social, esta ordenanza tamén se bonificará a obras de imperiosa necesidade para habitabilidade e que a unidade familiar estea en situación de risco. Tamén se bonificarán na súa totalidade a taxa de terrazas durante todo o ano 2020 de forma retroactiva para paliar o impacto económico provocado polo peche dos negocios. Tampouco se cobrarán as feiras que non se celebraron, descontando no importe do recibo anual.

Outra das ordenanzas que se modificarán será a de entrada de vehículos desde a vía pública a edificios, locais e solares, cunha bonificación total para o que queda de ano para paliar o impacto económico, establecendo para iso un criterio económico de risco en base a unha redución de ingresos, a un estado de vulnerabilidade, entre outros puntos para ter en conta.

Auga e saneamento

O Concello xa expuxo, segundo afirma o goberno local nun comunicado, á empresa concesionaria do servizo facer fronte a abono do recibo dos autónomos e pequenas empresas que cesaron a súa actividade como consecuencia do estado de alarma. En concreto, do recibo bimestral que coincide cos meses do estado de alarma. Aínda que non se concretou a forma na que se compensará aos usuarios, pero si que estes meses serán asumidos polo Concello.

No aspecto social, o goberno local quere ir máis aló das bonificacións que xa tiña establecidas. Así, no servizo de saneamento, gozarán de exención da tarifa de mínimos aquelas familias, que polas súas circunstancias persoais estean a ser atendidas por Servizos Sociais. Estarán exentas desta taxa todas as persoas incluídas no Padrón de Servizos Sociais deste Concello.

No caso da subministración de auga: a Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos sociais poderá bonificar a contía do consumo mínimo das familias que así se determinen. E establecerá unha bonificación do 100 % dá cota de servizo e dos primeiros 18 m3/bimestre de consumo a aquelas familias que polas súas circunstancias económicas a renda per cápita sexa igual ou inferior ao 50 % do salario mínimo interprofesional

A día de hoxe o Concello xa ten alcanzado un acordo coa concesionaria para poñer en marcha unha serie de facilidades de pago nos recibos que consistirán en:

  • Ampliación do período voluntario de pago de facturas a 90 días.
  • Aqueles clientes con domiciliación bancaria: No caso de dificultades económicas todo usuario poderá contactar con Viaqua desde xa mesmo, para solicitar un Plan de pago Flexible ou aprazamento do seu recibo trimestral.
  • Financiamento ou aprazamento de facturas, sen intereses, a todos os colectivos que #ante esta situación excepcional presenten dificultades no pago dos seus recibos trimestrais

O goberno local tamén anunciou que condonará as cotas das vivendas de aluguer municipal dos inquilinos afectados por un ERTE ou que se visen reducidos os seus ingresos durante o estado de alarma. Tamén aprobará, como xa adiantou, non cobrar a prestación do servizo de axuda no fogar a quen renunciase ao mesmo durante o estado de alarma, algo que tamén sucederá co Conservatorio Elemental de Música “Carlos López García-Picos”; o comedor escolar e o servizo de madrugadores do colexio Vales Villamarín; o servizo de comedor dá Escola Infantil Municipal “Santiago de la Fuente García”; Escola Municipal de Folclore; ou os servizos nas instalacións deportivas municipais. Nestes casos ou non se cobrarán ou se devolverá a cota polos servizos que non se prestaron.

Para levar adiante estas modificacións o executivo precisa que as aprobe o pleno, unha cuestión que garante a maioría absoluta que o PSOE ten na Corporación.