Autor/a: Luis Ángel Rodríguez Patiño

NON ROUBARÁS: O PAZO DE MEIRAS É DO POBO GALEGO

O crego de Xestoso, Luis Ángel Rodríguez Patiño

O SÉTIMO MANDAMENTO

«Non roubarás» (Ex 20, 15; Dt 5,19).

«Non roubarás» (Mt 19, 18

O sétimo mandamiento prohibe tomar ou reter o ben do prójimo injustamente e prexudicar de calquera xeito ao prójimo nos seus bens. Prescribe a xustiza e a caridade na xestión dos bens terreos . Con miras ao ben común esixe o respecto do destino universal dos bens.O PAZO DE MEIRAS FOI USURPADO A FORZA POR FRANCO AO POBO,NO ABUSO DA SUA AUTORIDAD ,que eu penso ilegítima.

O destino universal dos bens continúa sendo primordial, aínda que a promoción do ben común esixa o respecto da propiedade privada, do seu dereito e do seu exercicio.A FAMILUA DE FRANCO TEN QUE RESPECTAR O BEN CONUN ,NESTE CASO,O PAZO DE MEIRAS PARA CUMPLIR O DESTINO UNIVERSAL DE UN VEN COMÚN.

A autoridade política ten o dereito e o deber de regular en función do ben común o exercicio lexítimo do dereito de propiedade (cf GS 71, 4; SRS 42; CA 40; 48).

O sétimo mandamiento prohibe o roubo, é dicir, a usurpación do ben alleo contra a vontade razoable do seu dono.,NESTE caso do Pobo.

Toda forma de tomar ou reter injustamente o ben alleo, aínda que non contradiga as disposicións da lei civil, é contraria ao sétimo mandamiento. Así, reter deliberadamente ben “presrado” meior dito USURPADO a FORZA.

Son tamén moralmente ilícitos, a especulación mediante a cal preténdese facer variar artificialmente a valoración dos bens co fin de obter un beneficio ,por parte da familia de Franco,en detrimento alleo; a corrupción mediante a cal se vicia o xuízo dos que deben tomar decisións conforme a dereito; a apropiación e o uso privados dos bens sociais dunha comunidade; Infligir voluntariamente un dano ás propiedades públicas é contrario á lei moral e esixe reparación.

A xustiza conmutativa distínguese da xustiza legal, que se refire ao que o cidadán debe equitativamente á comunidade, e da xustiza distributiva que regula o que a comunidade debe aos cidadáns en proporción ás súas contribucións e ás súas necesidades.

En virtude da xustiza conmutativa, a reparación da inxustiza cometida esixe a restitución do ben roubado ao seu propietario,NESTE CASO O PAZO DE MEIRAS E DO POBO GALEGO.

Jesús bendixo a Zaqueo pola súa resolución: ?Si en algo defraudé a alguén, devolvereille o cuádruplo? (Lc 19, 8). Os que, de xeito directo ou indirecta, apoderáronse dun ben alleo, están obrigados a restituílo ou a devolver o equivalente en natureza ou en especie si a cousa desapareceu, así como os froitos e beneficios que o seu propietario obtivese legítimamente dese ben. Están igualmente obrigados a restituír, en proporción á súa responsabilidade e ao beneficio obtido, todos os que participaron dalgún xeito no roubo.

A Igrexa rexeitou as ideoloxías totalitarias ,como lo cado que estamos dañando,DA DICTADURA FRANQUISTA.


Etiquetas: , , ,