Autor/a: Luis Ángel Rodríguez Patiño

AZNAR ANTE EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

O crego de Xestoso, Luis Ángel Rodríguez Patiño

Evitar a guerra (Catecismo de la Iglesia Católica)

O quinto mandamiento condena a destrución voluntaria da vida humana. Por mor dos males e das inxustizas que ocasiona toda guerra, a Igrexa insta constantemente a todos a orar e actuar para que a Bondade divina líbrenos da antiga servidume da guerra (cf GS 81).

Todo cidadán e todo gobernante están obrigados a empeñarse en evitar as guerras.

Hanse de considerar con rigor as condicións estritas dunha lexítima defensa mediante a forza militar. A gravidade de semellante decisión somete a esta a condicións rigorosas de legitimidad moral. É preciso á vez:

Que o dano causado polo agresor á nación ou á comunidade das nacións sexa duradero, grave e certo.

Que todos os demais medios para poñer fin á agresión resulten impracticables ou ineficaces.

Que se reúnan as condicións serias de éxito.

Que o emprego das armas non entrañe males e desordes máis graves que o mal que se pretende eliminar. O poder dos medios modernos de destrución obriga a unha prudencia extrema na apreciación desta condición.

Estes son os elementos tradicionais enumerados na doutrina chamada da ?guerra xusta?.

A apreciación destas condicións de legitimidad moral pertence ao xuízo prudente de quen están a cargo do ben común.

Os que se dedican ao servizo da patria na vida militar son servidores da seguridade e da liberdade dos pobos. Si realizan correctamente a súa tarefa, colaboran verdaderamente ao ben común da nación e ao mantemento da paz

As accións deliberadamente contrarias ao dereito de xentes e aos seus principios universais, como así mesmo as disposicións que as ordenan, son crimes. Unha obediencia cega non basta para escusar aos que se someten a ela. Así, o exterminio dun pobo, dunha nación ou dunha minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe a obrigación moral de desobedecer aquelas decisións que ordenan genocidios.

Toda acción bélica que tende indiscriminadamente á destrución de cidades enteiras ou de amplas rexións cos seus habitantes, é un crime contra Deus e contra o home mesmo, que hai que condenar con firmeza e sen vacilaciones? (GS 80). Un risco da guerra moderna consiste en facilitar aos que posúen armas científicas, especialmente atómicas, biolóxicas ou químicas, a ocasión de cometer semellantes crimes.

A acumulación de armas é para moitos como un xeito paradoxal de apartar da guerra a posibles adversarios. Ven nela o máis eficaz dos medios, para asegurar a paz entre as nacións. Este procedemento de disuasión merece severas reservas morais. A carreira de armamentos non asegura a paz. En lugar de eliminar as causas de guerra, corre o risco de agravalas. O investimento de riquezas fabulosas na fabricación de armas sempre máis modernas impide a axuda aos pobos indigentes (cf PP 53), e obstaculiza o seu desenvolvemento. O exceso de armamento multiplica as razóns de conflitos e aumenta o risco de contaxio.

A produción e o comercio de armas incumben hondamente ao ben común das nacións e da comunidade internacional. Xa que logo, as autoridades teñen o dereito e o deber de regulalas. A procura de intereses privados ou colectivos a curto prazo non legitima empresas que fomentan violencias e conflitos entre as nacións, e que comprometen a orde xurídica internacional.

As inxustizas, as desigualdades excesivas de orde económica ou social, a envexa, a desconfianza e o orgullo, que existen entre os homes e as nacións, ameazan sen cesar a paz e causan as guerras. Todo o que se fai para superar estas desordes contribúe a edificar a paz e evitar a guerra:

«Na medida en que os homes son pecadores, ameázalles e ameazaralles ata a vinda de Cristo, o perigo de guerra; na medida en que, unidos pola caridade, superan o pecado, supéranse tamén as violencias ata que se cumpra a palabra: Das súas espadas forxarán arados e dos seus lanzas podaderas. Ningunha nación levantará xa máis a espada contra outra e non se adiestrarán máis para o combate? (Is 2, 4)» (GS 78).


Etiquetas: , , , , ,