Primeira reunión entre os diferentes grupos políticos e a empresa para a elaboración do PXOM

Unha primeira toma de contacto na que se explicaron “as distintas etapas do desenvolvemento do documento e as liñas que se seguirán por parte do equipo redactor”, aínda abertas ás achegas dos distintos grupos políticos, apuntaron desde o Goberno de Ramón García Vázquez.

Oficina de Planeamento SA, que obtivo a mellor puntuación no concurso convocado ao efecto a raíz dos informes emitidos polos servizos técnicos, sinalou que aínda que nos pliegos se prevían trinta meses de duración, non debe entenderse como que se disporá do plan nese prazo, senón que é o que se establece como resultado de sumar o tempo de traballo que se prevé poida levar cada unha das fases de elaboración do PGOM.

Neste sentido, a eses meses haberá que engadir tamén o tempo que poida haber entre unha e outra etapa, e o que “as administracións dediquen ás tramitaciones que sexan das súas competencias” e, en calquera caso, o PXOM non estará finalizado ata principios de 2022.

Etapas na redacción do novo PXOM

A primeira fase será a de información urbanística e diagnóstico, tras a cal elaborarase o documento de inicio ou anteproyecto do PXOM. Este documento servirá de orientación para a elaboración e avaliación ambiental do plan e, en consecuencia, conterá un estudo detallado do medio rural e do modelo de asentamiento poblacional, a descrición e avaliación do sistema de núcleos e os obxectivos de planificación, precisaron desde o Liceo.

Nunha segunda etapa elaborarase o informe de sostenibilidade ambiental e o plan para o informe previo á aprobación inicial, con toda a documentación que integra o PXOM. Este documento será o que se someta a informe previo da Xunta.

Na terceira fase redactarase o documento para a súa aprobación inicial introducindo as correcciones ou modificacións necesarias para enmendar as deficiencias que indique o informe da Consellería de Medio Ambiente. Este traballo deberá ser aprobado polo Goberno de Betanzos.

No documento definitivo deberán introducirse os cambios derivados das alegaciones que se produzan e os informes sectoriales emitidos antes de elevalo a pleno e remitilo á Xunta.

Terceiro contrato á mesma empresa

Este é o terceiro contrato para a elaboración do PXOM de Betanzos que recibe oficina de Planeamento sen que ningún dos anteriores rematase na aprobación do PXOM, documento do que carece o concello de Betanzos.